مهارت های مدرس

Network+
MCITP
HTML5
JS
Bootstrap
CSS3
wordpress
JS

تقی شهبازی گنجی

برنامه نویس فرانت وب و شبکه
Shahbazi_pic

شهبازی هستم  مدرس دوره های  برنامه نویسی فرانت و  شبکه های  کامپیوتری

شاغل در  پارک ملی  علوم و فناوری  های نرم و صنایع فرهنگی

مسئولیت پذیر

سخت کوش